Revisjon

Revisors rolle er å være tillitsmann for kapitalmarkedet, eiere, ansatte, offentlige myndigheter og kreditorer. Revisor har rollen som allmennhetens tillitsperson. Denne tilliten er avgjørende for verdien av de tjenester vi leverer.

Som revisor har vi verdifull kunnskap om våre klienters virksomhet og oppdateres kontinuerlig om endrede rammebetingelser. I situasjoner der virksomhetene stadig blir mer komplekse, er vi en viktig diskusjonspartner for ledelsen.

"Revisor er tillitsperson for eierne og allmennheten
og en ressurs for foretakene"

Vår revisjonsmetodikk er plattformen for en effektiv virksomhetsorientert revisjon. Den bygger på et nært samarbeid med klienten i planleggingsfasen. Målet er en gjennomgripende forståelse av eksterne og interne faktorer som påvirker bransjen, strategier, vesentlige prosesser og resultatoppnåelse. Risikoanalyse og kunnskap om hvordan økonomiske hendelser registreres, er viktige faktorer i arbeidet.

Kartlegging og vurdering av virksomheter og prosesser, samt gjennomgang av selskapets kontroller, legger rammene for klassifisering av risiko. Revisjonsarbeidet bestemmes ut ifra en vurdering av sannsynlighet og konsekvens.

For å oppfylle formålet med revisjonen og revisorrollen, må revisor i tillegg til kravene i revisorlovgivningen overholde etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter.

De grunnleggende etiske prinsippene dekker:
  • Uavhengighet
  • Integritet
  • Objektivitet
  • Konfidensialitet
  • Profesjonell kompetanse og aktsomhet
  • Profesjonell atferd
  • Etterlevelse av faglige standarder.

Vi anvender anerkjente revisjonsverktøy som holdes a jour av Den norske revisorforening. Dette bidrar til høy kvalitet og sikrer at vi alltid er a jour med utviklingen av nye krav til revisjon.

Våre kvalifiserte tilleggstjenester gjør oss til en komplett samarbeidspartner.
Kontakt oss
Send oss en henvendelse