Presentasjonsvaluta og språk

Regnskapsvalutaen for årsregnskapet skal være norske kroner eller den valuta virksomheten i hovedsak er knyttet til (funksjonell valuta). Det er denne valutaen foretaket skal måle årsregnskapet i. Det vil si at regnskapsvalutaen skal benyttes ved vurderingen av de enkelte regnskapspostene. For å kunne bruke funksjonell valuta som regnskapsvaluta er det en forutsetning av bokføringen har skjedd i den funksjonelle valutaen. Dersom det utarbeides konsernregnskap, kan morselskapet anvende norske kroner i selskapsregnskapet selv om konsernregnskapet utarbeides i den funksjonelle valutaen.

Årsregnskapet kan presenteres i norske kroner, euro eller foretakets regnskapsvaluta. Dersom årsregnskapet presenteres i en annen valuta enn regnskapsvalutaen, skal det i en note til regnskapet opplyses om regnskapsvalutaen og omregningskurser. I et selskapsregnskap presentert i annen valuta enn norske kroner skal det opplyses om tilsvarende omregningskurser til norske kroner. Hensikten med kravet er å legge til rette for enkel omregning til norske kroner for kontrollmyndigheter, statistikkmyndigheter og andre brukere.
 
 
 
Kilde: Facta, DnR Kompetanse AS
 
Kontakt oss