Kontantstrømoppstilling

NRS(F) Kontantstrømoppstilling omhandler utarbeidelse og presentasjon av kontantstrømoppstillingen. Den skal vise foretakets faktiske inn- og utbetalinger i perioden. Transaksjoner som ikke medfører kontantstrøm, tas ikke med i kontantstrømoppstillingen.

Kontantstrømmene som anbefales fordelt på følgende hovedaktiviteter:
  • Operasjonelle aktiviteter
  • Investeringsaktiviteter
  • Finansieringsaktiviteter
Terminologi og klassifikasjon i oppstillingen bør være i samsvar med resultatregnskapet og balansen.

Det er to hovedmodeller for presentasjon av operasjonelle aktiviteter i kontantstrømoppstillingen, den direkte og den indirekte modellen. Modellene er likestilte, men standarden anbefaler den direkte modellen.

Kontanter er kasse-, bank- og andre likvidbeholdninger inklusive kontanter i utenlandsk valuta og kontoer med restriksjoner som skattetrekk- og klientkonto. Kortsiktige plasseringer med forfall innen tre måneder fra anskaffelsestidspunkt klassifiseres som "kontantekvivalenter".

Standarden legger til grunn at renter og mottatt utbytte klassifiseres som operasjonelle aktiviteter. Konsernbidrag og betalt utbytte klassifiseres som finansieringsaktiviteter.

Periodens betalte formues- og inntektsskatt presenteres som operasjonell aktivitet. Betalt merverdiavgift og andre offentlige avgifter vises også som operasjonell aktivitet. Ved bruk av den direkte modellen bør innbetalinger fra kunder og utbetalinger til leverandører oppføres inklusive merverdiavgift. Ved den indirekte modellen vil virkningen av slike kontantstrømmer presenteres som beholdningsendringer tilknyttet operasjonelle aktiviteter.

Kjøp og salg av aksjer og andeler for kortsiktig handelsformål faller inn under den operasjonelle aktivitet, ellers klassifiseres kjøp og salg som investeringsaktivitet.

Ved investeringer som føres etter kostmetoden eller egenkapitalmetoden, skal kontantutbetalingen ved kjøp eller salg føres opp. Ved kjøp og salg av datterselskaper skal netto kontantbetaling presenteres, dvs. betalingen for aksjene/andelene fratrukket kontantene i kjøps-/salgsobjektet.

Utbetalinger til pensjonsinnretninger og kontante pensjonsutbetalinger direkte fra foretaket klassifiseres som operasjonelle aktiviteter.

Omregningsdifferanser på kontanter i utenlandsk valuta medfører at periodens kontantstrøm ikke tilsvarer endringen i kontanter i perioden. Omregningsdifferansen representerer ikke en kontantstrøm og tas inn som en avstemmingspost.

For dem som anvender den indirekte modellen, må det informeres om vesentlige avstemmingsposter som ikke fremgår av endring i balanseverdier eller i noter.

Foretak som ikke er børsnotert, kan begrense tilleggsopplysningene til beskrivelse av klassifisering av kontanter og kontantekvivalenter, og kvantifisering av ubenyttet del av kassekreditt eller andre trekkrettigheter, samt omtale av eventuelle restriksjoner på bruken.
Kontakt oss