Årsregnskapets innhold

Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og kontantstrømoppstilling. Morselskap i konsern må i tillegg utarbeide et konsernregnskap. Små foretak kan unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling og er unntatt fra konsernregnskapsplikten. Ideelle organisasjoner kan sette opp resultatregnskapet etter aktivitet, jf. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
 
Årsregnskapet kan i tillegg inneholde en oppstilling av endringer i egenkapitalen. Endringen i egenkapital kan som et alternativ gis som en egen noteopplysning. Små foretak kan unnlate å gi slike opplysninger, men etter NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak skal det i note opplyses om innholdet i hver enkelt egenkapitaltransaksjon.

Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av virksomhetens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Dersom det er nødvendig å fravike de grunnleggende regnskapsprinsippene, vurderingsreglene, oppstillingsplanene eller notekravene for å gi et rettvisende bilde, skal dette gjøres. Det antas at det bare i unntakstilfeller er nødvendig å fravike regnskapslovens krav for å gi et rettvisende bilde. Små foretak vil i sitt årsregnskap gi et rettvisende bilde selv om unntaksreglene for små foretak benyttes.
 
 
 
Kilde: Facta, DnR Kompetanse AS
 
Kontakt oss