Nytt fra revisor 5/2023

Nr. 5 - 2023 Revidert nasjonalbudsjett 2023
 
 Opprett PDF Vis nyhetsbrevet i din nettleser
Revidert nasjonalbudsjett 2023

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslås det blant annet skattelette for pensjonister og økt kostgodtgjørelse for pendlere og langtransportsjåfører. Strømstøtten forlenges ut 2024 og fra og med september 2023 skal den basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt. Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft utsettes med virkning fra og med inntektsåret 2024.
 
 
Kostgodtgjørelse for pendlere og langtransportsjåfører

Med virkning fra 1. september 2023 foreslås det at den skattefrie satsen ved overnatting på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller brakke, øker fra 177 til 250 kroner pr. døgn. Satsen for langtransportsjåfører øker fra kr 300 til 350 kroner pr. døgn.
 
Skattelettelse for pensjonister

Regjeringen foreslår at innslagspunktet for nedtrapping av pensjonsskattefradraget i trinn 1 økes fra 219 950 til 246 800 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 øker fra 331 750 til 373 650 kroner. Endringen har virkning fra inntektsåret 2023.
Skatteletten vil gi inntil omkring 4500 kroner lavere skatt for de som har lav pensjon. Dette gjelder fullt ut for de som har pensjon over det nye innslagspunktet for skatt og opp til det gjeldende innslagspunktet for trinn 2 på 331 750 kroner.
Deklarasjonsfritak oppheves fra 2024

For å lette innførselen av varer som har en verdi under kr 350 har vi hatt et midlertidig deklarasjonsfritak. Dette foreslås nå opphevet med virkning fra 1.1.2024.
Endringen betyr at varer til verdi under kr 350 kroner skal deklareres, det vil si fremstilles for tollvesenet for fortolling.
 
Andre skatte- og avgiftsforslag
 • Utsatt iverksettelse av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft
  Det var opprinnelig lagt opp til at grunnrenteskatten skulle få virkning fra 2023. Det legges nå opp til at forslaget legges fram for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023, med virkning fra inntektsåret 2024. Den vedtatte økningen av produksjonsavgiften for vindkraft til 2 øre pr. kWh fra 1. januar 2023 påvirkes ikke av utsettelsen for grunnrenteskatten. Se pressemelding fra Finansdepartementet.
 • Det foreslås å redusere produktavgiften i fiskerinæringa fra 2,0 til 1,9 prosent fra 1. juli 2023.
 • Skatte- og avgiftskrav for selskaper under rekonstruksjon
  Regjeringen vil videreføre unntaket fra prioriteten for skatte- og avgiftskrav under rekonstruksjon etter midlertidig lov om rekonstruksjon til 1. juli 2025.
 • Fritak for elavgift for egenprodusert fornybar kraft
  Det tas sikte på å sette i verk fritaket for elavgift for egenprodusert fornybar kraft fra 1. oktober. Grensen foreslås økt fra 500 kWh til 1000 kW pr. eiendom.
 • Utvider mva-fritaket for elektroniske aviser
  Rett før fremleggelsen av revidert budsjett foreslo Finansdepartementet en endring som vil gjøre at mediehusene kan levere mer video- og lydinnhold i sine elektroniske aviser uten at det skal beregnes merverdiavgift. Les mer på revisorforeningen.no
 
Forlenging av foreldrepengeperioden med 80 prosent dekning

Det ønskes å gi foreldre økt fleksibilitet i foreldrepengeordningen og regjeringen ønsker at den samlede utbetalingen blir lik enten man velge 80 eller 100 prosent i foreldrepengeordningen. Det settes derfor i gang et arbeid for å endre dagens ordning.
Strømstøtte baseres på spotpris time for time og forlenges ut 2024

Det foreslås at strømstøtten fra og med september 2023 skal basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt, og at ordningen forlenges ut 2024.
Forslaget innebærer at du vil få strømstøtte for hver time som spotprisene på strøm i ditt område overstiger 70 øre pr. kilowattime. Fra juni i år vil strømstøtten dekke 90 prosent av kostnadene over 70 øre pr. kWh.
Det foreslås også å innføre strømstøtte for husholdninger som bruker nærvarme basert på strøm.
 
Andre aktuelle saker
Feriepenger

Det begynner å nærmere seg tid for utbetaling av feriepenger. På altinn.no finnes en nyttig oversikt over reglene som gjelder.
 
Direkte rapportering av
a-meldingen

Alle som sender a-meldingen direkte, kan nå ta i bruk en ny og enklere løsning. Du finner oppdatert informasjon på skatteetaten.no.
Endringer i arbeidsmiljøloven

Det er blitt vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene innebærer blant annet en presisering av arbeidstakerbegrepet, en generell rett til fast ansettelse etter tre år og en utvidelse av arbeidsgiveransvaret i konsern.
Økte terskelverdier for revisjonsplikt og virkningstidspunkt (avklaring)

Næringsdepartementet har avklart at man forholder seg til terskelverdiene som gjelder på tidspunktet for generalforsamlingen ved vurderingen av om fravalg av revisjon kan besluttes.
 
Arbeidsgiver kan ikke gjøre trekk i arbeidstakernes tips

Hotel Bristol og Oslo Plaza kunne ikke gjøre fratrekk for utgifter til dekning av arbeidsgiveravgift og administrasjon før tips ble utbetalt til de ansatte. Det kom nylig Høyesterett frem til.

Fra 1. januar 2019 trådte det i kraft endringer i skatte- og avgiftsreglene som innebar at arbeidsgiver bl.a. fikk plikt til å innrapportere tips på a-meldingen og dermed betale arbeidsgiveravgift. Hotellene valgte derfor å gjøre trekk i tipsen for å dekke blant annet arbeidsgiveravgift og utgifter til å administrere tipsordningen. Høyesterett har kommet til at hotellene ikke hadde rett til å gjøre dette.

Høyesterett tar utgangspunkt i at gjestenes tips ikke er en ytelse til arbeidsgiveren, men en påskjønnelse og en betaling til arbeidstakerne. Arbeidstakerne har krav på å få utbetalt tipsen.

Etter Høyesteretts syn gir ikke forarbeider eller andre rettskilder grunnlag for å slutte at arbeidsgiver kan gjøre fradrag i tipsen for å dekke inn egne kostnader.
Om arbeidsgiver kan gjøre fratrekk for feriepenger og pensjonsinnbetaling var ikke oppe til behandling.
Last ned dommen fra domstol.no
 
Offentlig støtte og foretak i økonomiske vansker

Det kan tas hensyn til merverdier i eiendeler ved vurderingen av om mer enn halve selskapskapitalen er tapt. Etter EØS-avtalen er det ikke tillatt for Norge å gi offentlig støtte til foretak i økonomiske vansker. Som offentlig støtte regnes også skattefordeler, bl.a. Skattefunn, differensiert arbeidsgiveravgift, forhøyet avskrivningssats for el-varebiler, redusert særavgift mv.*
Som foretak i økonomiske vansker regnes bl.a. tilfeller der mer enn halvparten av den innskutte selskapskapitalen er tapt som følge av akkumulerte tap. Dette kriteriet gjelder ikke for små og mellomstore selskaper (SMB) som har eksistert i mindre enn tre år. Vurderingen skal skje på både selskaps- og konsernnivå.

Utgangspunktet for vurderingen er regnskapet
De fleste benytter et regnskapsprinsipp som bygger på historiske kostpriser. Det har hatt som konsekvens at mange foretak har blitt regnet som å være i økonomiske vansker, selv om det foreligger merverdier i eiendelene slik at den reelle egenkapitalen er solid nok.

I februar 2023 kom det imidlertid en ny fortolkning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) som sa at vurderingen av om mer enn halvparten av selskapskapitalen er tapt, kan bygge på virkelig verdi av eiendelene, selv om verdiene i det avlagte regnskapet er lavere. Støttemottaker gis nå mulighet til å dokumentere at virkelig verdi av eiendelene er høyere, dvs. at det foreligger merverdier utover verdiene som fremgår av balansen i regnskapet hvis man legger en annen anerkjent regnskapsstandard, f.eks. IFRS, til grunn.

Vurderingen av eiendelenes verdi kan alternativt også bygge på skattemessige formuesverdier. I slike tilfeller trenger ikke støttemottaker legge frem ytterligere dokumentasjon. Dette alternativet vil nok være særlig aktuelt for næringseiendommer.

* Fullstendig oversikt over skatteordninger som regnes som offentlig støtte finner du her: www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/offentlig-stotte/om-offentlig-stotte/
 
 
Uttalelser om morselskap i skattefritt barnehagekonsern

Skattedirektoratet har avgitt tre uttalelser om eventuell skatteplikt for morselskap når skattefri barnehagevirksomhet er lagt inn i datterselskaper fra 1. januar 2023.
Mva – primærnæring og annen virksomhet

Primærnæringsdrivende som også driver annen virksomhet med omsetning under en million gis anledning til å levere årlig mva melding for begge virksomhetene.
Spørsmål/kommentarer om nyhetsbrevet?
Send en e-post til redaktør Alf Asklund, Revisorforeningen
Vi er medlem i
Send oss en henvendelse