Nytt fra revisor 3/2023

Nr. 3 - 2023 Aksjeselskapets generalforsamling – andre nyheter
 
 Opprett PDF Vis nyhetsbrevet i din nettleser
Aksjeselskapets generalforsamling – andre nyheter

I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap samt andre aktuelle nyheter.
 
Generalforsamlingen i et aksjeselskap
 
Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, noe som for de fleste aksjeselskapene betyr at den må avholdes innen 30. juni. Reglene som gjelder for et aksjeselskaps generalforsamling, finnes i aksjelovens kapittel 5. I løpet av det siste året har det ikke vært endringer i reglene for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap.
Regelendringer bare gjeldende for allmennaksjeselskaper (ASA-er) eller selskaper med VPS-registrerte aksjer, omtales ikke her.
 
 
Generalforsamling – hovedreglene

Hovedregelen er at styret skal sørge for innkalling til generalforsamling og at den skal sendes senest én uke før møtet skal holdes med mindre vedtektene fastsetter en lengre frist. En slik vedtektsbestemmelse vil imidlertid ikke gjelder ved innkallelse til ekstraordinær generalforsamling.
 
Forenklet generalforsamling

Mindre selskaper, gjerne med få eiere, kan gjennomføre en forenklet generalforsamling. Det innebærer at generalforsamlingen ikke må gjennomføres etter alle saksbehandlingsreglene som gjelder for gjennomføring av en ordinær generalforsamling.
Andre nyheter
Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Næringsdepartementet har besluttet å øke terskelverdiene for revisjonsplikt fra 1. mai. Grensen for driftsinntekter øker fra seks til sju millioner kroner, mens grensen for balansesum øker fra 23 til 27 millioner kroner. Har selskapet ikke fastsatt sitt første årsregnskap, gjelder at aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen må være mindre enn 27 millioner kroner. Forskriftsendringen innebærer at det fra og med 1. mai 2023 er adgang til å fravelge revisjon etter de nye terskelverdiene med virkning for det inneværende regnskapsåret – regnskapsåret 2023 for de som følger kalenderåret.
 
 
Endringer i reglene for innleie fra bemanningsforetak fra 1. april

Det blir ikke lenger mulig å benytte bemanningsforetak ved behov for arbeid av midlertidig karakter, med noen unntak for innleie av helsepersonell og arbeidstaker med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste. Det vil ikke lenger være lov å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
Kompensasjonsmelding i nytt format fra 2023

Kommuner, fylkeskommuner og noen typer private og ideelle organisasjoner kan kreve refusjon for merverdiavgift de har betalt. Den nye løsningen ble åpnet for innsending 8. mars. Meldingen skal leveres direkte fra regnskapssystem, eller i portal på Skatteetaten.no.
Redegjørelse etter åpenhetsloven

Forbrukertilsynet har publisert nærmere veiledning om redegjørelsen etter åpenhetsloven, og belyst flere spørsmål om hvordan lovkravene er å forstå. Blant annet er henvisning i årsberetningen, offentliggjøring av redegjørelsen på virksomhetens nettsider, mulighetene for henvisninger mellom redegjørelser og felles redegjørelse i konsernforhold omtalt.
 
Se opp for svindel!

Svindel blir en stadig større trussel både fordi omfanget øker og fordi svindelmetodene blir stadig mer sofistikerte. En ofte brukt metode er at svindlere forsøker å få tilgang til BankID over telefon eller SMS. Dette kan også skje ved at en svindler oppgir å være fra et revisjonsselskap og ber om godkjennelse av avtaler via bank-ID over telefon eller at det skal gjennomføres stikkprøver av identifikasjonskravene etter hvitvaskingsregelverket. En mulig inngang kan også være en henvisning til en nylig endring eller registrering i Brønnøysundregistrene. Et fellestrekk er at de som ringer ønsker å få oppgitt private passord og BankID. De kan også be om fullmakter.
BankID-koder og passord er personlige opplysninger og skal ALDRI deles med noen – uansett hvem som spør! All signering med BankID skal også gjennomføres ved bruk av sikre digitale løsninger.
Er du i tvil om du faktisk er blitt ringt opp fra noen for eksempel i det revisjonsselskapet du bruker? Ta direkte kontakt med revisjonsselskapet/din revisor.
 
Spørsmål/kommentarer om nyhetsbrevet?
Send en e-post til redaktør Alf Asklund, Revisorforeningen
<anp_holder_2>
 
 
 
Send oss en henvendelse