Nytt fra revisor 1/2023

Nr. 1 - 2023 Viktige skatte- og avgiftsendringer
 
 Opprett PDF Vis nyhetsbrevet i din nettleser
Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2023

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2023. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og 2023 finnes på regjeringens nettsider. Der finnes det også en oversikt over avgiftssatser for disse årene.
 
Skatteendringer 2023
 
Skattesatser på inntekt

Skattesatsene på alminnelig inntekt holdes uendret (22 %), mens personfradraget øker fra 58 250 til 79 600 kroner. Minstefradraget øvre grense går ned fra 109 950 til 104 450 kroner, mens nedre grense for minstefradrag avvikles. Trygdeavgiftssatsene reduseres med 0,1 prosentenheter til hhv. 7,9 og 11,1 prosent. Trinnskatten i trinn 1 og 2 holdes uendret, men innslagspunktene er oppjustert med 4,2 prosent. I de øvrige trinnene økes satsene med 0,1 – tilsvarende reduksjonen i trygdeavgiften. Innslagspunktene i trinn 3 og 4 går ned hhv. 0,1 og 4,4 prosent, og hele 25 prosent i trinn 5.
Den gjenstående særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen er opphevet.

 
 
Formue

Skattesatsen for formue inntil 20 millioner øker fra 0,95 til én prosent. Skattesatsen for formue over 20 millioner kroner holdes uendret (1,1 prosent). Bunnfradraget på 1,7 millioner kroner videreføres.

Aksjer og næringseiendom
Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom øker fra 75 til 80 prosent. Driftsmidler som eies direkte, skjermes fra denne økningen, og verdsettelsen reduseres i stedet til 70 prosent.

Verdsettelse bolig
Primærbolig verdsettes til 25 prosent, men den delen av primærbolig som overstiger ti millioner kroner verdsettes til 70 prosent. Sekundærbolig verdsettes til 100 prosent.
 
Økt utbytteskatt

Skattesatsen på utbytte økes fra 2023 med to prosentenheter til 37,84 prosent. Det skjer ved at oppjusteringsfaktoren øker fra 1,6 til 1,72. Økningen i oppjusteringsfaktoren gjelder også aksjegevinst- og tap og gevinst og tap ved realisasjon av andel i selskap med deltakerfastsetting.
Endringene trådte i kraft fra og med 6. oktober 2022. (For ekstrabeskatning av renteinntekter på lån til selskap etter skatteloven § 5-22 trådte i kraft fra 2023.)
 
Fradrag
  • Fradrag for maksimal fagforeningskontingent økes fra 5800 til 7700 kroner.
  • Pendlere som bor på brakke, gis rett til fradrag for og skattefri dekning av kost, uavhengig av om det foreligger kokemulighet, med en sats på 177 kroner pr. døgn.
  • Det særskilte fradraget i Troms og Finnmark (tiltakssonen) øker fra 20 000 til 20 550 kroner.
  • Særfradraget for enslige forsørgere avvikles fra 1. mars 2023 mot at den utvidede barnetrygden øker tilsvarende maksimal skatteverdi.
  • Særregelen om fradrag for kostnader til doktorgradsarbeid oppheves.
  • Boligsparing for ungdom (BSU) – satsen for skattefradrag reduseres fra 20 til ti prosent.

Skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende mv.
Fra 2023 er ordningen der selvstendig næringsdrivende mv. og frilansere kan opprette en skattefavorisert innskuddspensjonsordning utvidet slik at man fra 2023 kan spare fra første krone. Tidligere har ikke ordningen omfattet inntekter mellom 0 og 1G. Denne ordningen gjelder også ansatte eiere av aksjeselskaper og deltakere i ANS mv. som ikke har andre ansatte og derfor ikke kan opprette pensjonsordning etter OTP-loven.
 
 
Nedsetting av formuesverdi på næringseiendom – nye dokumentasjonsregler

Næringseiendom verdsettes i utgangspunktet til 80 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi. Skattyter kan imidlertid kreve at verdien settes ned til 80 prosent av «eiendommens dokumenterte omsetningsverdi». Dette kalles «sikkerhetsventilen».
Utbytterestriksjoner ved tilskudd

Tilskudd fra kompensasjonsordning 4 (tilskuddsperioden november 2021 til februar 2022) må tilbakebetales før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte, utdelinger eller visse andre disposisjoner innen utgangen av 2023. Det samme gjelder foretak som har mottatt energitilskudd fra ENOVA (strømstøtte og støtte til energitiltak) pga. de høye strømprisene.
Skatt – datoer og frister i 2023

På Skatteetaten.no finnes en oversikt over frister og oppgaver for næringsdrivende og datoer og frister for person – inkludert personlig næringsdrivende.
 
Avgiftsendringer 2023
 
Ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 kroner

Fra 2023 er det innført en ekstra arbeidsgiveravgift på fem prosent for lønnsinntekter over 750 000 kroner. Dette gjelder alle soner. Det er ment at tiltaket skal gjelde en avgrenset periode.Pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget
Innbetalinger til pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgiften på lønninger over 750 000 kroner.
Alternativ behandling

Akupunktur er avgiftspliktig fra 1. januar 2022. Naprapati og osteopati ble avgiftspliktig 1. juli 2022, men det er en overgangsordning for behandlere som har søkt om autorisasjon for helsepersonell. Er søknad om autorisasjon ikke godkjent før 1. januar 2023, blir behandleren avgiftspliktig fra 1. januar 2023.
 
 
El-bil – innfører delvis mva og opphever fritak

Fra 1. januar 2023 ble det innført merverdiavgift på elbiler på den delen av salgssummen som overstiger 500 000 kroner. For elektriske varebiler klasse to og andre store kjøretøy er avgiftsfritaket opphevet helt. Hydrogenbiler omfattes ikke av endringene. Det er også innført merverdiavgift ved leasing av el-kjøretøy som har en kostpris som overstiger 500 000 kroner, og fritaket for merverdiavgift ved omsetning av el-bilbatterier er opphevet.
 
Opphever fritak for elektroniske nyhetstjenester

Fritaket for elektroniske nyhetstjenester er opphevet med virkning fra 1. januar 2023. Det vil fremdeles være fritak for omsetning av aviser og elektroniske aviser.
 
Avgiftplikt på alle fjernleverbare tjenester

Avgiftsplikten på fjernleverbare tjenester er utvidet til å omfatte omsetning av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til norske forbrukere og andre som ikke er næringsdrivende. Avgiftsplikten er innført fra 1. januar 2023.
Samtidig er det avgiftsfritak for fjernleverbare tjenester levert til forbruker hjemmehørende i utlandet. Det er ikke lenger krav om at tjenesten er «helt ut» til bruk i utlandet.
 
To nye lover erstatter tolloven

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) ble vedtatt av Stortinget 8. mars 2022 og trådte i kraft fra 1. januar 2023. De to lovene erstatter dagens lov om toll- og vareførsel (tolloven). I tillegg flyttes bestemmelser om innførselsmerverdiavgift til merverdiavgiftsloven.
 
Noen andre endringer
Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Forsinkelsesrenten for første halvår 2023 skal være 10,75 prosent p.a. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 410 kroner.
 
Rettsgebyret

Rettsgebyret øker fra 1223 til 1243 kroner i 2023. Gebyret har blant annet betydning for fastsettelse av gebyrer og tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.
 
Obligatorisk tjenestepensjon gjelder for alle

Obligatorisk pensjonsopptjening gjelder nå for alle ansatte mellom 13 og 75 år (samme aldersgrenser for pensjonsopptjening som i folketrygden). Tidligere mulighet for å ha en nedre grense på 20 år er fjernet.
Det er ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.
 
 
Organisering av private barnehager

Det er vedtatt betydelige endringer i reglene for organisering av barnehager fra 1. januar 2023. Det stilles bl.a. krav om at hver barnehage skal være organisert i et selvstendig rettssubjekt. Det innføres også forbud mot å drive annen virksomhet i barnehageforetakene og forbud mot å ta opp lån andre steder enn i finansforetak, herunder langsiktig konserngjeld. Det er flere unntak for de minste barnehagene.
 
Finansdepartementets oversikt over endringer i lover og forskrifter

 Finansdepartementets nettsider finnes en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2023 på Finansdepartementets ansvarsområde. Det gjelder blant annet gjeninnføring av flypassasjeravgiften, endringer i skattebetalingsloven, blant annet om frist ved klage over pålegg og tvangsmulkt samt oppdaterte forskrifter om pensjon fra første krone.
 
Endringer i regnskapsstandarder

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har vedtatt endringer i flere regnskapsstandarder som følge av endringer i regnskapsloven. Endringene har vært på høring.
Digital innsendelse av refusjoner for lønnstilskudd

NAV innfører fra 1. februar 2023 digital innsendelse av refusjoner for lønnstilskudd.
NAV – Regelendringer og satser fra 2023

På nav.no finner du en oversikt over noen av de viktigste endringene i regelverk og satser for privatpersoner fra 1. januar 2023.
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet – viktige regelendringer

På regjeringen.no finner du en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2023 på Arbeids- og inkluderingsdepartementets nettsider.
 
Spørsmål/kommentarer om nyhetsbrevet?
Send en e-post til redaktør Alf Asklund, Revisorforeningen
<anp_holder_2>
 
 
 
Send oss en henvendelse