Nytt fra revisor 02/2022

Nr. 2 - 2022 Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger
 
 Opprett PDF Vis nyhetsbrevet i din nettleser
Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger

Det er kommet til enighet om nye reiseavtaler i Staten. De nye satsene gjelder fra 1. januar i år. En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning.
 
 
Nye reiseavtaler i Staten

Nye satser gjelder fra og med 1. januar 2022 og til og med 31. desember 2024.
Satsene for kilometergodtgjørelse er uendret med unntak for satsen for bruk av snøscooter og ATV (kr 10,00 pr. km, økt fra kr 7,50 pr. km.).
 
Gjeninnførte koronatiltak

En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning.

Noen hovedpunkter:
  • I den nye lønnsstøtteordningen kan bedrifter få dekket inntil 80 prosent av lønnskostnadene. Endelig søknadsfrist er 10. mai 2022.
  • Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut februar 2022.
  • Ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatt og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022 er gjeninnført. Forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav reduseres til seks prosent.
  • Den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter utvides med 500 millioner kroner.
  • Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer gjeninnføres fra og med desember 2021 til og med juni 2022.
  • Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres, med varighet ut juni.
  • Ordningen med at folketrygden dekker sykepenger knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag seks forlenges til utgangen av juni 2022.
Skjemaet RF-1359 blir pliktig for finansielle inntekter i fritaksmetoden

Fra og med inntektsåret 2021 skal skjemaet benyttes for alle gevinster, utbytter og tap, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden.
Tidligere var det frivillig å opplyse om gevinster og utbytter på aksjer og andre finansielle produkter innenfor fritaksmetoden.
Etter at skjemaet ble innført i 2016 har skatteetaten sett en klar reduksjon i antall feil på fritaksmetoden. Det gjøres imidlertid fortsatt en del feil, og ifølge skatteetaten er selskaper som ikke leverer RF-1359 overrepresentert i statistikken over selskaper med feil.
Ved å gjøre skjemaet pliktig fra og med inntektsåret 2021, mener skatteetaten at antall selskaper med feil på fritaksmetoden vil reduseres ytterligere.
 
 
Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap

Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap.
Rettledningen til RF-1028 lister opp de 27 ordningene som anses være offentlig støtte. De mest vanlige vil nok være differensiert arbeidsgiveravgift, forskjellige EL-bil fordeler, redusert elavgift for industrien og SkatteFunn. I tillegg skal det blant annet rapporteres om aksjeselskapet var i økonomiske vanskeligheter ved siste avlagte regnskapsår.
Definisjon av økonomiske vanskeligheter sist avlagte regnskapsår
Rettledningen definerer hvordan foretakene skal beregne om de var i økonomiske vanskeligheter.
 
 
Sjekk utbytteopplysninger i forhåndsutfylt skattemelding

Dersom en aksjonærregisteroppgave leveres/korrigeres etter fristen, 31. januar, for å levere denne (RF-1086), eller dersom oppgaven inneholder feil som må rettes, kan det skje at opplysningene fra aksjonærregisteroppgaven ikke kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.
Skatteetaten opplyser at mange tror at disse postene automatisk blir beskattet hos aksjonæren. Dette er en misforståelse. Aksjonæren må selv legge til eventuelle inntekter som ikke er tatt med i den forhåndsutfylte skattemeldingen før skattemeldingen leveres.
I tilfeller der aksjonærregisteroppgaven blir korrigert med nye opplysninger om f.eks. utdelt utbytte eller formuesverdi av aksje, kan det skje at aksjonæren får en ny aksjeoppgave (RF-1088). Denne nye aksjeoppgaven må kontrolleres mot skattemeldingen, og skattemeldingen må leveres på nytt dersom den tidligere meldingen var uriktig eller ufullstendig.
Aksjonærer som ikke følger opp disse to punktene kan bli fanget opp av skattekontorets kontroller og varslet om endring av fastsatt inntekt/formue. I disse tilfellene kan det også bli ilagt tilleggsskatt.
 
Ny mva-melding

Skatteetaten har lansert ny mva-melding. Denne skal leveres via skatteetatens innloggede løsning på skatteetaten.no. Meldingen kan også leveres via regnskapssystem, og det er et ønske om at flest mulig leverer via regnskapssystem når de store massene skal levere meldingen sin i april. Fristen for de som har 2-månedlig termin forfaller 11. april, og over 300 000 avgiftspliktige skal rapportere i nytt format.
Delårsregnskap – ny NRS 11 og endret NRS 8

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap.
Standarden trer i kraft med virkning for regnskapsperioder som starter 1. januar 2022 eller senere. Norsk RegnskapsStiftelse anser det som viktig at en ny standard trer i kraft for første delårsrapport i 2022.
I forbindelse med utgivelsen av standarden er også NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak oppdatert med et nytt kapittel 2.2.1 om delårsregnskap.

 
Endringer i arbeidsmiljøforskriften fra 1. januar 2022

Flere endringer i arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 1. januar 2022. En oversikt over disse finnes på arbeidstilsynets nettsider.

 

 

Spørsmål/kommentarer om nyhetsbrevet?
Send en e-post til redaktør Alf Asklund, Revisorforeningen

 

Send oss en henvendelse