Nytt fra revisor 10/2021

Nr. 10 - 2021 Skatter og avgifter 2022 - koronatiltak
 
 Opprett PDF Vis nyhetsbrevet i din nettleser
Skatter og avgifter 2022 - koronatiltak

I dette nyhetsbrevet finner du blant annet informasjon om hvordan skatter og avgifter blir i 2022 samt takseringsreglene for 2021. Sistnevnte benyttes i skattemeldingen for 2021 for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser. Du kan også lese om endringer i koronatiltak rettet mot næringslivet.
 
Flere økonomiske kompensasjonstiltak

Regjeringen foreslår flere økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av innførte smitteverntiltak. Det foreslås blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut året og å forlenge støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars.
 
Perioden som arbeidsgivere må betale sykepenger er redusert

Staten skal dekke koronarelatert sykefravær fra dag seks for både ansatte, selvstendige og frilansere. Nye regler skal iverksettes så raskt som mulig og skal vare til og med 30. juni 2022.
 
Unntaksregel for kriserammet virksomhet utvidet til 31.12.2021

Foretak i økonomiske vansker kan søke om Skattefunn i hele 2021, forutsatt at foretaket ikke var i økonomiske vansker ved utgangen av 2019.
 
Midlertidige regler for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022

Ordningene som forlenges ut januar 2022 er:
 • Kompensasjonsordningen som gir selvstendig næringsdrivende og frilansere kompensasjon for inntektstap.
 • Midlertidig rett til forlengelse av dagpengene for ledige.
 • Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar.
 • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under tre ganger grunnbeløpet.
 • Særreglene for lærlinger videreføres slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen vil kunne motta dagpenger ut januar.
 • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.
 

Dobler kvoten med omsorgspenger i 2022

Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022.
 
Oppdaterte koronatiltak rettet mot næringslivet

I den grad myndighetene kommer med flere tiltak spesielt rettet mot næringslivet vil informasjon om dette legges fortløpende ut på www.revisorforeningen.no.
 
Endringene i skatt etter budsjettforliket

Etter budsjettforliket mellom AP/SP og SV innføres det et nytt trinn i trinnskatten på 17,4 % for inntekter over to millioner kroner og i formuesskatten på 1,1 % på formue over 20 millioner kroner.
På lenken nedenfor finnes også en oversikt over de skatt- og avgiftsendringene som den nye regjeringen opprinnelig foreslo i Statsbudsjettet (Tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet).
 
Skattesatser for 2022

Det er offentliggjort en oversikt over skattesatsene som vil gjelde for 2022 der det er tatt hensyn til budsjettforliket som ble inngått mellom regjeringspartiene og SV mandag 29. november.
Forskuddssatsene for 2022

Satsene brukes på forskuddsstadiet ved beregningen av fritak fra å beregne skattetrekk og arbeidsgiveravgift på utgiftsgodtgjørelser og ved beregningen av forskuddstrekk på visse naturalytelser.
Det er fastsatt satser for følgende godtgjørelser og ytelser:
 • Godtgjørelse til kost og losji ved yrkes-/tjenestereiser eller arbeidsopphold med overnatting – innenlands og utenlands
 • Kost på yrkes-/tjenestereiser uten overnatting
 • Kilometergodtgjørelse utbetalt etter kilometersatser for bruk av privat bil mv.
 • Enkelte særregler ved fastsetting av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil
 • Fordel ved fri kost og losji når fordelen ikke er fastsatt etter tariff
 
Takseringsreglene for 2021

Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen for 2021.
Foreslår å oppheve den generelle adgangen til midlertidige ansettelser

Det er foreslått å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f. Regjeringen mener at midlertidige ansettelser bør begrenses til å være et supplement for å dekke midlertidige behov.

 

 

 

Spørsmål/kommentarer om nyhetsbrevet?
Send en e-post til redaktør Alf Asklund, Revisorforeningen

 

Send oss en henvendelse