Endringer innen skatt og regnskap

Ny opsjonsordning for små, nyetablerte selskap

Det vises til kundebrev 3-2017 i forbindelse med at statsbudsjettet ble fremlagt. For å gjøre det lettere for små oppstartsselskap å rekruttere og beholde ansatte, er det vedtatt å innføre en ny og mer gunstig ordning for skattlegging av opsjoner i slike selskap.

Etter gjeldende regler skattlegges opsjoner gitt i arbeidsforhold når opsjonen innløses i aksjer. Ny ordning medfører beskatning først når aksjene realiseres. Dette gjelder fordeler ved opsjoner inntil kr 500.000 til ansatte i små oppstartsselskaper.  Det endelige vedtaket representerer en vesentlig økning av beløpet i forhold til det som var foreslått.

Ordningen stiller nærmere krav til selskapet, den ansatte, arbeidstid, innløsningstidspunkt og eierskap.


Elbiler – hybridbiler – avgift - skatt

Vi viser til vårt kundebrev 3-2017. I forhold til forslaget til statsbudsjett 2018 ble det vedtatt enkelte endringer knyttet til elbiler.

Det blir ingen engangsavgift for el-biler.

Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen videreføres, men rabatten reduseres fra 50% til 40%.


SAF-T blir lovpålagt fra 2020

Finansdepartementet har vedtatt en ny § 7-8 i bokføringsforskriften.  Bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk, skal kunne gjengi bokførte opplysninger i et standard format: SAF-T.

Skattedirektoratet vil fastsette det nærmere innholdet og formatet til gjengivelse av de elektronisk bokførte opplysningene i standardisert form.

Ordningen vil være frivillig frem til 1. januar 2020, men obligatorisk fra og med dette tidspunkt.


Endringer i aksjelovene vedr. krav til åpningsbalanse/ mellombalanse

Med virkning fra 1. januar 2018 er det ikke lenger krav til utarbeidelse av åpningsbalanse ved stiftelse, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap.

Videre kan allmennaksjeselskap unnlate å utarbeide mellombalanse ved fusjon dersom samtlige aksjeeiere som deltar i fusjonen samtykker til dette.


Endringer i regnskapsloven – Årsberetning og fortsatt drift

Med virkning for regnskapsåret 2017 er det vedtatt endring i Regnskapsloven § 3-1 som innebærer at små foretak ikke lenger har plikt til å utarbeide årsberetning.

Informasjon om fortsatt drift var tidligere en del av årsberetningen. Som følge av at årsberetning ikke lenger er et krav for små foretak, skal usikkerhet om fortsatt drift opplyses i note til årsregnskapet, jfr. Regnskapsloven §7-46

For selskap som sysselsetter mer enn 50 ansatte er det fortsatt krav om redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestillings- og diskrimineringsloven, jfr. Regnskapsloven § 3-3a.


Aksjonærregisteroppgaver

Vi minner om at fristen for å levere aksjonærregisteroppgaver er 31. januar 2018. Skatteetaten har besluttet å ilegge selskap som ikke leverer innen fristen en daglig løpende tvangsmulkt frem til oppgaven blir levert. Mulkten vil utgjøre 1 rettsgebyr per dag (kr 1 130 per 01.01.2018). Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 50 rettsgebyr (kr 56 500).

Selskap som er slettet i regnskapsåret har også plikt til å levere aksjonærregisteroppgave.


Nye personvernregler

Vi minner også om at ny personvernlov trer i kraft 25. mai 2018. Selskaper som behandler personopplysninger vil bli påvirket av de nye reglene. Det trues med høye bøter ved overtredelse av reglene. Alle bør derfor ha kunnskap om disse reglene og gjøre nødvendige forberedelser.  På datatilsynets nettsider får du vite mer om hva som blir nytt og hva dere kan gjøre for å forberede dere.

 

Send oss en henvendelse