Nytt fra revisor 08/2021

I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslås det blant annet lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift og gunstigere reisefradrag for pendlere. Samtidig gjeninnføres flypassasjeravgiften, avgiftsfordelen som ladbare hybridbiler har i engangsavgiften reduseres og fritaket elbiler har i omregistreringsavgiften avvikles. Det innføres full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften.
 
Skatteendringer


 
Foreslår jobbfradrag for unge

Det foreslås et nytt fradrag i beskatningen av arbeidsinntekt for unge. Fradraget gis i lønnsinntekt og næringsinntekt, men ikke i trygdeytelser med unntak av sykepenger og foreldrepenger.
 
Legger om reisefradraget

I 2022 tilgodeses pendlerne særskilt gjennom en omlegging av reisefradraget. Det foreslås å erstatte dagens satsstruktur i reisefradraget med én felles sats på 1,65 kroner. I dag er det en lavere sats for reise ut over 50 000 km. Samtidig senkes bunnbeløpet, det vil si terskelen for å få reisefradrag, med om lag 10 000 kroner for skattytere som er bosatt i de om lag 270 minst sentrale kommunene i henhold til Statistisk sentralbyrås sentralitetsindeks. Forslaget til endringer i reisefradraget må ses i sammenheng med forslaget om å øke CO2-avgiftene.
Formuesskatten – lavere for arbeidende kapital

Regjeringen vil videreføre formuesskattesatsen på 0,85 pst., men verdsettelsen av arbeidende kapital (aksjer og driftsmidler) foreslås redusert fra 55 til 50 pst. Samtidig foreslås bunnfradraget økt fra 1,5 mill. kroner (3 mill. kroner for ektefeller) til 1,6 mill. kroner (3,2 mill. kroner for ektefeller).
Gunstigere med opsjoner i oppstartselskaper

Regjeringen foreslår en ny skatteordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. I den nye ordningen vil verken tildeling eller innløsning av opsjonen utløse skatteplikt. Beskatning skjer som aksjeinntekt og ikke som lønnsinntekt når aksjene realiseres. Til gjengjeld kan den avtalte innløsningskursen ikke være lavere enn markedsverdien på aksjene ved tildelingen av opsjonen.
Dagens opsjonsordning erstattes med den nye som også vil omfatte flere selskaper ved at grensene for antall ansatte, driftsinntekter, balansesum og alder på selskapet økes.
Ansattes kjøp av aksjer

Arbeidsgivers finansiering av ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift til underkurs er skattefritt inntil et visst beløp. I 2021 utgjør den skattefrie fordelen inntil 25 prosent av aksjenes markedsverdi, men maksimalt 7 500 kroner pr. ansatt pr, inntektsår. Maksimal rabatt for aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet foreslås økt fra 25 til 30 prosent.
 
 
Utvider foreldrefradraget

Regjeringen foreslår å utvide foreldrefradraget. De to øvre grensene i foreldrefradraget erstattes av én øvre grense på 25 000 kroner som gjelder for hvert barn. I dag er fradraget kr 15 000 for hvert barn utover det første. Foreldrefradraget gis for utgifter til pass og stell av barn under 12 år, og barn over 12 år med særskilt behov for omsorg og pleie.
Redusert trinnskatt på lave inntekter

Regjeringen foreslår at trinnskatten reduseres med henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentenheter i trinn 1 og 2, som gjelder på inntekt opptil om lag 670 000 kroner. Trinnskattesatsen på høyere inntekter videreføres uendret.
 
 
Personfradrag, frikortgrense, alderspensjon

Flere satser justeres – hovedsakelig med forventet lønnsvekst på 3 %.
Andre skatteforslag

I forslaget til Statsbudsjett 2022 er det også foreslått en del andre endringer i skattereglene.
MVA og andre avgifter

 
 
Forslaget til Statsbudsjett for 2022 inneholder få endringer når det gjelder merverdiavgift. Det foreslås økte avgifter både for fossilbiler, hybridbiler og elbiler. Det foreslås å redusere elavgiften med 1,5 øre pr. kWh, samtidig som det foreslås en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre pr. kWh.
 
Send oss en henvendelse