Nytt fra revisor 07/2021

Nr. 7 - 2021 Sommernytt
 
 Opprett PDF Vis nyhetsbrevet i din nettleser
Sommernytt

I dette nyhetsbrevet finner du en oversikt over en del regelendringer som har skjedd i løpet av sommermånedene og som har betydning for mange virksomheter.


Krever tilbakebetaling fra de som mangler bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 1

Ta øyeblikkelig kontakt med din revisor eller autorisert regnskapsfører dersom du har mottatt støttebeløp på over 15 000 kroner i kompensasjonsordning I, men ikke sendt inn bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører.
 
Særavtalene for reiser er forlenget ut året
Det betyr at satser og innhold forblir uendret frem til 31. desember 2021. Dette gjelder både innenlands og utenlands.
Forsinkelsesrente og standard kompensasjon

Forsinkelsesrenten for andre halvår 2021 er fastsatt til 8 prosent p.a. mens standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner er fastsatt til 400 kroner.
 
Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Fra og med 15. september 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2022. Søknadsfristen er 1. desember 2021. For søkere som ikke rekker fristen 1. desember 2021, kan det søkes på nytt ved neste søknadsrunde, for behandling i 2023.
 
Kompensasjonsordning 3 forlenges og beregningsmetoden endres

Kompensasjonsordning 3 forlenges med to nye tilskuddsperioder og fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 prosent omsetningsfall og går til 85 prosent ved 100 prosent omsetningsfall.
En oversikt over vesentlige endringer i kompensasjonsordningen fra og med mars 2021 finnes hos Brønnøysundregistrene.
 
Betalingsutsettelse og avdragsordning – koronasituasjonen

Den midlertidige ordningen med betalingsutsettelse på grunn av koronasituasjonen er ikke forlenget etter 30. juni 2021, men krav som er utsatt til 30. juni tilbys automatisk en avdragsordning med oppstart i oktober.
 
Kompensasjon for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer

Det er innført en kompensasjonsordning for kultursektoren for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg fra offentlige myndigheter i forbindelse med koronaen. Ordningen er forlenget ut oktober 2021 og forslag til forskrift for perioden fra 1. juli til 31. oktober er sendt på høring med høringsfrist 17. august 2021.
 
Tilbakeføring av underskudd for 2020

Skatteetaten opplever at mange selskaper feilaktig reserverer seg mot tilbakeføring av underskudd for 2020 ved å krysse av feil på skattemeldingen. Ved å bruke en endringsmelding kan feilen lett rettes opp.
Virkningstidspunkt for endringer i regnskapsloven

Endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) trådte i kraft 1. juli 2021.
 
Permanente regler for digitale møter

Fra 1. juni trådte nye permanente regler i kraft, som gir foretakene mulighet til å selv velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter. Den midlertidige loven som gjorde det mulig å holde digitale møter ble opphevet fra samme dag.
 
Særaldersgrensen er fjernet

1. juli ble plikten arbeidstakere med særaldersgrenser har til å fratre stillingen ved oppnådd aldersgrense fjernet.
Endringen innebærer at arbeidstakerne ikke lenger er pliktig å slutte i jobben når særaldersgrensen inntrer og kan fortsette inntil ordinær pensjonsalder, så sant de fyller kravene som er satt til stillingen.
Moderniseringsprosjektet for mva

Før sommeren ble Samordnet registermelding del 2 lagt ned og alle registreringer i mva-registeret skjer nå på Skatteetaten.no. Dette gjelder både nyregistreringer, slettinger og endringer. Fra 1. januar 2022 er det kun mulig å levere mva-melding for nye terminer på nytt format.
 
Opplysningsplikt utenlandske arbeidstakere

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplysningsplikten til skattemyndighetene ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere.
Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementet

På regjeringen.no finnes en fullstendig oversikt over iverksatte regelendringer på Finansdepartementets ansvarsområde fra 1. juli 2021. Oversikten inneholder også viktige regelendringer som har trådt i kraft i løpet av våren.
Send oss en henvendelse