Nytt fra revisor 06/2021

Nr. 6 - 2021 SkatteFUNN og momskompensasjon
 
 Opprett PDF Vis nyhetsbrevet i din nettleser
Tid for å søke om SkatteFUNN-midler

 
Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader kan sendes gjennom hele året, men kun søknader sendt innen 1. september er garantert å bli behandlet i løpet av samme år.
 
 
 
Sendes søknaden inn etter 1. september kan virksomheten risikere å miste muligheten til støtte for FoU-kostnadene for det året søknaden ble sendt.
SkatteFUNN er en støtteordning for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, administrert av Norges Forskningsråd og utbetalt via skattesystemet.
 
Hva virksomheten kan få i støtte

For 2021 gis det fradrag i skatt for 19 % av kostnadene i et godkjent FoU-prosjekt. Fradragsgrunnlaget er begrenset til prosjektkostnader på 25 millioner kroner pr. skattyter pr. år.
Maksimal timesats for egne ansatte er 700 kroner pr. time. Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres pr. ansatt pr. år.
Skattefradraget for kostnader til FoU-prosjektet gis i sum skatt. Overstiger skattefradraget sum skatt hos skattyteren i vedkommende inntektsår, blir overskyende utbetalt skattyter.
En oversikt over rammer og satser finnes på skattefunn.no
 
 
Før virksomheten søker

Før det brukes mye tid og ressurser på å søker om støtte i SkatteFUNN-ordningen, er det smart å ta en titt på noen punkter for å vurdere om virksomheten eller prosjektet det er tenkt å søke støtte for, av en eller annen grunn kan falle utenfor ordningen.
 
Utforming av søknaden

De fleste virksomheter utformer sine egne søknader, men det er også mulig å bruke eksterne for å utforme søknaden. Ved ekstern hjelp er det blant annet viktig å være oppmerksom på at noen eksterne tjenestetilbydere binder kundene i lange kontrakter – også når det gjelder andre støtteordninger. Uavhengig av om virksomheten utformer søknaden selv eller bruker eksterne, er virksomheten juridisk ansvarlig for innholdet i søknaden.
Klageadgang

Klage på vedtak om SkatteFUNN-støtte sendes inn fra Mitt nettsted.
 
 
Mottar prosjektet annen offentlig støtte?

Hvis prosjektet mottar annen offentlig støtte enn SkatteFUNN, har det betydning om Forskningsrådet klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dersom prosjektet kun mottar SkatteFUNN-støtte, har klassifiseringen ingen praktisk betydning.
Mitt nettsted – all relevant informasjon om prosjektet

På Mitt nettsted finnes all relevant informasjon om prosjektet. For å kunne sende inn en søknad må du først opprette en bruker. På Mitt nettsted kan du selv overføre rollen som søker til ny person. Den du overfører rollen til, må først opprette en egen bruker. Det er kun den som sitter med søkerrollen som har tilgang til å sende inn års- og sluttrapport.
 
Prosjektregnskap må føres

Bedriften må føre eget regnskap for SkatteFUNN-prosjektet, og dette må holdes adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. Det er en del spesielle krav til føring av SkatteFUNN-regnskap som det er viktig å være oppmerksom på. Les mer om dette og blant annet om beregning av timesats for egne ansatte.
 
FoU-kostnader som gir rett til fradrag

Skatteloven § 16-40 med tilhørende forskrift og statsstøtteregelverk setter begrensninger for hva som kan inngå i fradragsgrunnlaget. Det er kun merkostnadene i forbindelse med selve FoU-prosjektet som kan inngå i fradragsgrunnlaget.
Krav om SkatteFUNN-støtte skal være basert på faktiske FoU-kostnader i prosjektet.
Se Skatte-ABC 2020/2021.
 
 
Behov for veiledning?

Ta gjerne kontakt med Forskningsrådet dersom det er spørsmål eller ønske om veiledning i søknadsprosessen. Dere finner kontaktopplysninger og veiledning på www.skattefunn.no.
 
 
Kilder: Informasjon fra Skatteetaten: Skatte-ABC, Informasjon fra Forskningsrådet: www.skattefunn.no, Forordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntaksforordningen), Seniorrådgiver Espen Melleby, Norges Forskningsråd og Seniorskattejurist Bjørg Anda, Skatteetaten, Slik søker du SkatteFUNN, Revisor informer 2-2021 (utgivelse 8. juni.)
 
Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger

 
Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har 1,8 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september.
Elektronisk søknadsskjema og veiledning finnes på sidene hos Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no).
 
 
Hvem kan søke?

Aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om momskompensasjon, men det er noen avgrensninger.
Utgangspunkt – totale driftskostnader eller reelle merverdiavgiftskostnader

Det kan søkes etter to modeller:
    1. Forenklet modell som tar utgangspunkt i totale driftskostnader. Denne modellen er basert på den gjennomsnittlige momsbelastningen i frivillig sektor, og gir kompensasjon uavhengig om det er merverdiavgift på kostnaden.

  1. Dokumentert modell som tar utgangspunkt i reelle merverdiavgiftskostnader.
 
Minstegrense

For å kunne søke må organisasjonen ha driftskostnader som kommer inn under ordningen, eller merverdiavgiftskostnader som er større enn minstegrensene.
Selve søknaden

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), skal søknaden sendes via sentralleddet. Sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn 1. september. Lokallag/regionallag/aksjeselskap som søker direkte til Lotteritilsynet vil bli avvist, og får dermed ikke momskompensasjon. Sjekk nettsiden eller ta kontakt med sentralleddet for å finne ut når den interne fristen er og hvordan de organiserer den interne søknadsprosessen
 
Krav til revisjonsberetning

Det er en felles grense på fem millioner kroner i driftskostnader før det er krav om bruk av statsautorisert revisor eller kommunerevisor til revisjon av regnskapet (revisjonsberetning) og søknad om momskompensasjon (revisorrapport). Forenklingen gjelder ikke organisasjoner som etter regnskapsloven, særlovgivning eller som følge av vedtekter har krav om å bruke registrert revisor, statsautorisert revisor eller kommunerevisor, for eksempel stiftelser.
Les mer om dette på lottstift.no.
 

Endringer gjeldende fra 2021

Det er gjort endringer i ordningen som gjelder fra og med 2021:
    1. Kravet til oppdaterte vedtekter i frivillighetsregisteret er endret fra et krav om «oppdaterte vedtekter» til krav om «vedtekter». Dette gjør at det er tilstrekkelig at organisasjonen har lagt frem vedtekter i forbindelse med registrering i frivillighetsregisteret.

  1. Det er åpnet for at frivillige organisasjoner med en kobling til Den norske kirke kan søke om midler. Endringen gjelder når en slik organisasjon er registrert i frivillighetsregisteret og ikke inngår i den fylkeskommunale og kommunale kompensasjonsordningen.
 
 

Momskompensasjons for bygging av idrettsanlegg

Idrettslag og foreninger som har hatt kostnader til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, kan søke om momskompensasjon. Ordningen gjelder anlegg når byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010.

 

Send oss en henvendelse