Nytt fra revisor 05/2021

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.
 
Lønnsstøtteordningen forlenges ut august

Regjeringen foreslår å forlenge lønnsstøtteordningen for bedrifter som tar tilbake ansatte fra permittering i to måneder, slik at den også gjelder for juli og august.
Maksgrensen for antall dager det gis støtte for (108 dager) og maksimalt støttebeløp pr. arbeidsgiver samlet sett (21,9 millioner kroner) holdes uendret.
Ingen arbeidsgiverperiode II

Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.
Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021, hvor arbeidsgivere som har hatt ansatte permittert i mer enn 30 uker sammenhengende skulle få plikt til å betale lønn i fem nye dager for å kunne fortsette permittering. I lys av utviklingen i pandemien og situasjonen for bedrifter med langvarige permitteringer, bortfaller forslaget.
 
 
Foreslår ny aksjeopsjonsordning

Regjeringen foreslår en ny opsjonsskatteordning der tildelingen av opsjonen ikke utløser skatteplikt. Gevinst skattlegges ikke ved innløsning av opsjonene, men som aksjeinntekt, og først ved realisasjon av aksjene.
Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett

I tillegg til ny aksjeopsjonsordning foreslås det blant annet å øke satsen for minstefradraget for pensjonister fra 32 til 37 prosent og at oppsparte BSU-midler kan brukes til å påkoste og vedlikeholde egen bolig.
Andre aktuelle saker

 
Nedenfor finner du blant annet en kort omtale av at det foreslås utsatt frist for årsregnskap og ordinær generalforsamling, tilskuddsordningen for å stimulere gjennomføring av publikumsarrangement av nasjonal verdi innenfor idrettsfeltet, stimuleringsordningen for kulturlivet og Karantenekompensasjonsordningen – tilskudd for merkostnader til innreisekarantene.
 
Foreslår utsatt frist for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021 til 31. august. Den samme utsettelsen vil gjelde fristen for å avholde ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og ordinært årsmøte i samvirkeforetak.
Endringer i den generelle kompensasjonsordningen fra juli 2021

Tilskudd for perioder etter juni 2021 beregnes ved at foretakets faste, uunngåelige kostnader multipliseres med en justeringsfaktor og foretakets omsetningsfall i prosent fratrukket et nærmere fastsatt prosenttall. Formålet med endringen er å redusere tilpasninger rundt terskelverdien på 30 prosent og trappe ned samlet støttenivå, men samtidig opprettholde et akseptabelt støttenivå for virksomheter som er nedstengt.
 
 
Karantenekompensasjonsordningen
– tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

Foretak som har merkostnader til innreisekarantene for tilreisende arbeidstakere, kan få dekket inntil 1000 kr pr. døgn i karantene. Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte opplysninger i søknaden om merkostnader og arbeidstakere. Det åpnes for søknader fra 10. mai og innen 30. september 2021. I Revidert nasjonalbudsjett foreslås det å forlenge kompensasjonsordningen for innreisekarantene med én tilskuddsperiode – til 30. juni 2021.
 
Tilskuddsordning for publikumsarrangement – idrettssektoren

Det er åpnet for søknad om tilskuddsordning for å stimulere gjennomføring av publikumsarrangement av nasjonal verdi innenfor idrettsfeltet. Ordningen gjelder også arrangementer som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19. Ordningen gjelder for arrangement som er planlagt arrangert i Norge i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021.Søknadsfristen er 18. august 2021.
 
Utsatt søknadsfrist for tilskudd til publikumsåpne arrangementer

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren. Det kjøres en ny runde med denne ordningen. Merk at det fortsatt gjelder arrangement i 2020. Søknadsfrist er 20. mai 2021. Ordningen er pr. nå forlenget til 30. juni, men regjeringen foreslår en ytterligere forlengelse ut oktober 2021.
Stimuleringsordning for kulturlivet

Formålet med ordningen er å nå kulturpolitiske mål og å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndigheter. Du kan søke tilskudd til arrangementer for hele perioden 1. januar til 30. juni til alle søknadsfrister frem til siste frist 1. juni.
Send oss en henvendelse