Regjeringens nye tiltak

27. mars 2020:

Regjeringen har i dag lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet. Tiltakene som oppsummeres under er rettet mot bedrifter og enkeltpersoner som grunnet den ekstraordinære situasjonen har mistet deler av sin inntekt. Videre er en rekke vedtak sanksjonert i statsråd, også disse oppsummeres i det følgende.

 

Ny proposisjon foreslår:

 • Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet
 • Tilskudd til unge vekstbedrifter: kr. 2,5 mrd
 • Innovasjonslån: økt låneramme med kr. 1,6 mrd til kr. 3 mrd
 • Rentestøttefond: kr. 300 mill
 • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer: kr. 50 mill
 • Næringsrettet forskning: kr. 250 mill
 • Kapital til fonds- og matchinginvesteringer: kr. 1 mrd
 • Forlenget dagpengeperiode for oppsagte: ut juni måned
 • Forlenget dagpengeperiode for permitterte: ut juni
 • Forskutteringsordning dagpenger 
 • Vurdering av behov for forlengelse av varighetskrav for diverse ytelser (varsles), dvs. forlengelse utover det som alt er regulert for AAP i §5-1 i forskriften.
 • Redusert lav merverdiavgiftssats: fra 8 til 7 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for bl.a. reiseliv og deler av idretten
 • Redusert arbeidsgiveravgift: ned 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett
 • Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere: fra 15. mars til 1. mai 2020. Andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere fra 15. mai til 15. juli
 • Legge til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper

 

Sanksjonerte vedtak:

 • Kortere arbeidsgiverperiode for sykepenger: fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær
 • Økt adgang til egenmelding:16 dager
 • Sykepenger til selvstendig næringsdrivende: fra og med fjerde dag for koronarelatert sykefravær
 • Sykepenger til frilansere: fra og med fjerde dag for koronarelatert sykefravær
 • Utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskap) : fra 15. april til 1. september 2020
 • Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter: Ved at staten garanterer for lån som bankene gir ut, kan bedriftene lettere få tilgang på penger og komme seg gjennom denne krisen
 • Statens obligasjonsfond til hjelp for store virksomheter: Folketrygdfondet har i dag fått sitt mandat for Statens Obligasjonsfond, og Folketrygdfondet kan nå låne penger til selskaper ved å kjøpe obligasjonslån
 • Endringer i skatteloven vedrørende fradrag i skatt for underskudd for inntektsåret 2020, betalingsutsettelse for formuesskatt og endring i skattebetalingsloven som gir fullmakt til avvikende forfallstidspunkt for innbetaling 

 

For mer informasjon rundt de ulike tiltak og vedtak henviser vi til egen artikkel på Regjeringen.no.

 

Send oss en henvendelse