Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om innføring av kildeskatt på renter samt royaltyutbetalinger til nærstående selskaper.

Betalingene det foreslås å innføre kildeskatt på er

  • rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland, og
  • vederlag for bruk av eller retten til å bruke royalty (immaterielle rettigheter) til nærstående foretak i utlandet.

Forslagene er ment å motvirke overskuddsflytting fra Norge i form av kunstig høye rente- og royaltybetalinger til nærstående mottakere i utlandet. Et annet formål er å motvirke dobbelt ikke-beskatning i tilfeller hvor inntektene ikke skattlegges eller skattlegges svært lavt på mottakers hånd-

Departementet foreslår at kildeskattesatsen skal settes til 15 % av bruttobetalingene.

Det vurderes også om hvorvidt skatteplikten bør omfatte betalinger til nærstående foretak i utlandet for leie av enkelte fysiske eiendeler. Dette vil kunne gjelde kapitalintensive, mobile eiendeler som skip, rigger og fly mm.

For rente- og royaltybetalinger til nærstående selskap reelt etablert innen EØS, foreslår Departementet at mottaker kan velge ordning med nettobeskatning. Dette betyr at mottakere av rente- og royaltybetalinger innen EØS kan velge mellom ileggelse av kildeskatt på bruttobetalingen eller internrettslig beskatning med fradrag for kostnader i tråd med satser p.t.

Reglene ønskes å tre i kraft fra 1. januar 2021.

 

 

Kilde: Sticos Hurtiginfo nr. 12-2020 Høring- forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

 

Send oss en henvendelse