Utsettelse av skatteinnbetalinger

Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet ble fastsatt av Finansdepartementet 7. april 2020.

 

Hentet fra Regjeringen.no:

 

§ 1. Utsatt forfallsfrist for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn
Arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn for mars og april 2020, forfaller til betaling 17. august 2020.

§ 2. Utsatt forfallsfrist for forskuddsskatt
(1) Forskuddsskatt for personlige skattytere for inntektsåret 2020, forfaller til betaling i fire like store terminer 4. mai, 15. juli, 15. september og 16. november i 2020.
(2) For upersonlige skattytere forfaller annen termin forskuddsskatt for inntektsåret 2019 til betaling 1. september 2020. Forrige punktum gjelder ikke for naturressurs- og grunnrenteskattepliktige.  

§ 3. Utsatt forfallsfrist for merverdiavgift
Merverdiavgift for første alminnelige skattleggingsperiode 2020 forfaller til betaling 10. juni 2020, likevel slik at beløp tilsvarende eventuelle tilgodebeløp som vil bli utbetalt etter skattebetalingsloven § 10-60 fjerde ledd for andre alminnelige skatteleggingsperiode, forfaller på samme tid som tilgodebeløpet.

§ 4. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Send oss en henvendelse